Kilka słów o nas

Instrukcja użytkowania oraz czyszczenia, konserwacji donic.

     Donice marki VICTORUM zostały wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego odpornego na warunki atmosferyczne.

Donice są polakierowane farbą poliuretanową charakteryzującą się wysoką odpornością mechaniczną, odporną na działanie promieni UV a takżewysokich i niskich temperatur.

Żeby użytkować donicę przez długie lata należy przestrzegać następujących zaleceń:

  • donice należy myć czystą wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki.
  • bardzo dobre efekty daje używanie do mycia donic płynów stosowanych do mycia szyb ale nie mogą one zawierać w swoim składzie alkoholu.

Niedopuszczalne jest czyszczenie donic środkami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki, które mogą spowodować trwałe uszkodzenia powłoki lakierniczej.

Nie zalecamy mycia donic urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Uszkodzenia powłok lakierowanych donic

W przypadku mechanicznego uszkodzenia powłoki lakierniczej istnieje możliwość jej naprawy.

Nasza firma może dostarczyć na zamówienie specjalnie przygotowaną do tego celu farbę w pojemniku typu sprayu 400 ml. Należy założyć, że 1 opakowanie o objętości 400 ml wystarczy do pomalowania powierzchni 0,5 m2. Podstawą skutecznego zamówienia jest znajomość kodu koloru donicy według palety RAL oraz informacja czy jest to efekt połysku czy satynowy.

Zalecamy zlecenie renowacji donicy profesjonalnemu warsztatowi blacharsko-lakierniczemu.

Wypełnienie donic

Wypełnienie donic nie powinno przekraczać 400kg na 1m3. Zaleca się wypełnienie donicy do połowy keramzytem następnie geowłókniną i ziemią

Ogólne warunki sprzedaży towarów

§1 Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Towarów, w tym także na podstawie faktury i paragonu.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć w nich użytych:

„Sprzedawca” – VICTORUM 26-500 Szydłowiec ul. Kościuszki 181

„Kupujący” – (Klient) każdorazowy kontrahent Sprzedawcy nabywający od niego Towary

„Towary” – donice i inne produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

§3 Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży Towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży Towarów wyłączająca obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

§4 Towary

1.Oferta asortymentowa Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę może zostać zaprezentowana Kupującemu w postaci cenników, katalogów lub na nośnikach elektronicznych.

2.Sprzedawca ma prawo do dokonania zmiany w swojej ofercie asortymentowej Towarów w każdym czasie.

3.Sprzedawca deklaruje, że sprzedawane przez niego Towary:

– zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi u Sprzedawcy normami,

– znajdują się w stanie umożliwiającym Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z przeznaczeniem,

– spełniają warunki jakościowe i bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

§5 Zamówienia

1.Kupujący składa zamówienia pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej zawierające następujące dane:

a. nazwę i inne parametry towaru pozwalające zidentyfikować dany rodzaj produktu,

b. ilość Towarów,

c. proponowany termin dostawy, z zastrzeżeniem §6 ust.1,

d. dokładny adres Kupującego, na który ma być dokonana dostawa.

2.Ponadto jeżeli Kupujący nie przekazywał tych danych wcześniej zamówienie powinno zawierać także pełną nazwę lub firmę Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, numer pod którym jest on zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej lub numer KRS, a także numery NIP i REGON.

3. Dla zawarcia umowy sprzedaży zamówienie Kupującego wymaga każdorazowo potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, wysłanego w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Jednakże brak tego potwierdzenia ze strony Sprzedawcy po tym terminie będzie
równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia.

4. Dniem zawarcia umowy sprzedaży Towarów jest data wysłania do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§6 Warunki realizacji zamówień

1.Standardowy termin dostawy Towarów wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli zachowanie standardowego termu dostawy będzie niemożliwe Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego w potwierdzeniu zamówienia. W tym ostatnim wypadku Kupujący ma prawo wycofać swoje zamówienie, jeżeli nie akceptuje wydłużonego terminu dostawy. Nie wycofanie zamówienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia oznaczać będzie akceptację nowego terminu przez Kupującego.

2. Ponadto standardowy termin dostawy na wniosek Kupującego może zostać skrócony lub wydłużony za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3. Koszty transportu lub wysyłki obciążają Kupującego, o ile Sprzedawca nie przejmie tych kosztów w potwierdzeniu zamówienia dotyczącym tej dostawy.

4. Sprzedawca zobowiązany jest transportować lub wysłać Towary w opakowaniach zabezpieczających wyroby przed uszkodzeniem w transporcie. Opakowanie to (folia, narożniki, tektura i inne) służą zabezpieczeniu towaru tylko na czas transportu, po dostawie muszą być od razu usunięte z produktu ze względu na możliwość zniszczenia jego wierzchniej powłoki oraz mogących zachodzić reakcji chemicznych.

5. W przypadku, gdy ilość Towarów będzie tego wymagała Sprzedawca dostarczy Towary zapakowane na paletach EURO. Kupujący zobowiązany jest wydać Sprzedawcy taką samą ilość palet EURO, jaką otrzymał wraz z Towarami.

6. Towary oznaczone będą etykietami umożliwiającymi ich identyfikację znajdującymi się wewnątrz towarów.

7. Z zastrzeżeniem wyraźnie przewidzianych przy zawarciu umowy sprzedaży odmiennych postanowień, zarówno obowiązek, wszelkie koszty transportu, rozładunku jak i ryzyko utraty, zniszczenia Towarów objętych zamówieniem od rozpoczęcia transportu w siedzibie Sprzedawcy obciążają Kupującego.

8. Upoważniony przedstawiciel Kupującego każdorazowo, po przyjęciu potwierdza ich odbiór na dokumencie Wz, liście przewozowym lub fakturze VAT dostarczonym przez przewoźnika.

9. Kupujący może zastrzec w zamówieniu, że zamierza odebrać Towary bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy. Upoważniony przedstawiciel Kupującego potwierdzi odbiór Towarów na dokumencie Wz lub fakturze VAT po ich wydaniu z magazynu Sprzedawcy.

§7 Ceny i warunki płatności

1.Cennik na sprzedawane Towary Kupujący może uzyskać od przedstawiciela Sprzedawcy.

2. Ceny zawarte w otrzymanym przez Kupującego cenniku mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów poprzez przekazanie cennika ze zmienionymi cenami lub poinformowanie Kupującego o nowych cenach po złożeniu przez niego zamówienia na Towary. W tym ostatnim wypadku Kupujący ma prawo wycofać swoje zamówienie, jeżeli nie akceptuje zmienionych cen na Towary. Nie wycofanie zamówienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o zmianie cen na Towary oznaczać będzie akceptację cen przez Kupującego i po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę umowę sprzedaży uważa się za zawartą.

3. Dokumentacją rozliczeniową między stronami będzie faktura VAT lub paragon wystawione przez Sprzedawcę w ustawowym terminie.

4. Zapłata należności Sprzedawcy będzie dokonywana przez Kupującego na uzgodnionych między stronami warunkach. Płatność nastąpi gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT lub fakturze pro forma.

5. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z zapłatą ceny za nabyte Towary.

6. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Sprzedawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę od niezapłaconej kwoty.

§8 Zastrzeżenie prawa własności Towarów

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność Towarów będących przedmiotem sprzedaży do momentu uiszczenia w całości ceny przez Kupującego.

2. Kupujący do tego czasu nie ma prawa sprzedać, zastawić lub w inny sposób obciążyć Towarów.

§9 Faktury korygujące

1. W przypadku konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych Kupującemu Towarów Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą.

2. Kupujący w terminie 14 dni od otrzymania faktury korygującej prześle podpisaną fakturę Sprzedawcy. W przypadku zwłoki Kupującego w przesłaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedawca ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia.

§10 Siła wyższa

1. Wszystkie zdarzenia niezależne od stron, a mające wpływ na realizację umowy sprzedaży mieszczące się w przyjętej zwyczajowo definicji „siła wyższa”
zwalniają strony umowy od odpowiedzialności bez prawa do roszczeń drugiej strony. O zaistnieniu takiego przypadku strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia.

2. W razie niemożliwości wykonania dostawy Towarów z powodu siły wyższej w potwierdzonym terminie, strony dopuszczają wyznaczenie dodatkowego terminu
wykonania dostawy.

§11 Warunki gwarancji i reklamacji Towaru

1. Gwarancja na zakupione towary obowiązuje przez okres 1 roku od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura) pod warunkiem, że przez cały ten okres wykonywane były prawidłowo wszystkie czynności zawarte w „Instrukcji czyszczenia i konserwacji donic”.

2. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń powstałych z winy Klienta i użyciu niezgodnym z ich przeznaczeniem.

3. By zachować nienaruszony kształt donic, nie mogą one być przenoszone w inne miejsce poprzez chwytanie za ramki i winny być przesuwane jedynie gdy są puste wewnątrz. Nie należy też dopuszczać do zamarzania ziemi z dużą ilością wody wewnątrz donicy. Przed nasypaniem ziemi, zaleca się szczelne wyłożenie ścian donicy folią ogrodową. Zapewni to dłuższą żywotność donicy. Należy przy tym pamiętać, że laminat jest tworzywem “pracującym” – tzn. zmieniającym nieznacznie swój kształt pod wpływem czynników zewnętrznych, np. temperatury, nasłonecznienia, nacisku od wewnątrz (ziemi lub wody). Możliwe są odkształcenia pod naporem dużej masy np. ziemi. Pod tym względem laminat możemy porównać do płyt z innych materiałów, np. drewna czy dibondu. Następstwem takich ruchów laminatu, mogą być mikropęknięcia wierzchniej warstwy, w newralgicznych punktach donicy, np. na rogach. Jest to rzadkie zjawisko, jednak mogące wystąpić przy kumulacji kilku czynników na raz. Jest to normalne – nie ma wpływu na funkcjonalność donicy i nigdy nie prowadzi do głębszych pęknięć. Nie jest też podstawą do składania reklamacji.

4. W donicach posiadających wzmocnienia („żebrowania” na ścianach zabezpieczające przed wypychaniem), przy utrzymywaniu dużej wilgotności ziemi / substratu wewnątrz donicy, lub też na skutek dużego nasłonecznienia miejsca, w którym stoją donice, wzmocnienia te mogą stać się widoczne i uwypuklić na zewnątrz. Jest to zjawisko normalne, nie ma wpływu na funkcjonalność donicy i nie może być podstawą do składania reklamacji.

5. Reklamacji podlegają wyłącznie te wady Towaru, które uniemożliwiają jego użytkowanie (np. przeciekanie, pęknięcia “na wylot” na całej grubości laminatu). Nie podlegają zaś reklamacjom wady mające charakter wizualno-estetyczny oraz wady wymienione w punktach 2, 3 i 4. Należy przy tym pamiętać, że donice są wykonywane ręcznie, zgodnie z ulotką dołączoną do produktu, dlatego też nie ma dwóch identycznych. Każdy produkt jest unikalny: rozmiar, powłoka lakiernicza i sposób wykończenia mogą się nieznacznie różnić. Biorąc pod uwagę kurczliwość materiału, różnica w rozmiarach pomiędzy poszczególnymi produktami może się wahać od 2 do 6 mm.

6. W przypadku reklamacji Towaru, wysokość ewentualnych roszczeń Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, nie może być wyższa niż wartość danego Towaru liczona po cenie zapłaconej przez Kupującego.

7. Reklamacja może zostać rozwiązana wg jednego z następujących rozwiązań:

– W przypadku gdy wada Towaru jest niewielka i możliwa do usunięcia na miejscu, Sprzedawca dokonuje jej naprawy u Klienta (Kupującego).

– Jeśli naprawa u Klienta nie jest możliwa, Sprzedawca dokonuje naprawy Towaru w swoim zakładzie produkcyjnym (miejscu prowadzenia działalności).

– W przypadku wady Towaru, która nie jest możliwa do naprawienia, Sprzedawca wyprodukuje i dostarczy Klientowi nową sztukę Towaru o tych samych parametrach co Towar wadliwy.

– W przypadku wady Towaru uniemożliwiającej całkowicie jego użytkowanie, Kupujący może ostatecznie zwrócić wadliwy Towar, a Sprzedawca dokona zwrotu wartości tego Towaru, przelewem bądź gotówką wg ceny zakupu ustalonej (na fakturze bądź paragonie) dla Kupującego. W przypadku częściowej wady Towaru,
ale uniemożliwionej przez Kupującego do naprawy, Sprzedawca może dokonać zwrotu części wartości zakupionego Towaru ustalanej proporcjonalnie do wielkości wady. Wysokość roszczeń w stosunku do Sprzedającego nie może przekroczyć wartości zakupionego Towaru, który okazał się wadliwy.

8. Sprzedawca pokrywa także koszty związane z dostawą i odbiorem Towaru podlegającego wymianie w przypadku reklamacji. Mogą to być jedynie koszty usługi przesyłki kurierskiej bądź transportu firmy przewozowej.

9. Sprzedawca nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem wadliwego Towaru do odbioru od Kupującego. Po stronie Kupującego pozostaje całkowite opróżnienie donic (przesadzenie roślin, drzew, krzewów), zdemontowanie podłączonych instalacji, umożliwienie dostępu do Towaru oraz zapakowanie wadliwego Towaru w sposób umożliwiający jego odbiór przez kuriera lub firmę transportową (wg ustaleń). W przypadku przysłania nowego Towaru, Klient we własnym zakresie dokonuje jego wymiany i zagospodarowania.

10. Do złożenia reklamacji i rozpatrywania jej usunięcia ma prawo tylko Kupujący, który zamówił dany Towar i na którego wystawiony jest dokument sprzedaży. Nie ma prawa do składania reklamacji osoba trzecia, której Towar został odsprzedany bądź przekazany w innej formie przez Kupującego.

§12 Poufność

1. Strony umowy sprzedaży zobowiązują się do zachowania w poufności warunków umowy, jak też wszelkich informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i wykonywaniu, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Przekazanie przez Sprzedawcę wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jego spółkom zależnym lub podmiotom dominującym nie stanowi naruszenia tego zobowiązania.

3. Nie uważa się za naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§13 Sąd właściwy

Wszystkie spory wynikające z umowy sprzedaży Towarów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

§14 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, niedozwolone lub niewykonalne z jakiegokolwiek
powodu, postanowienie to, będzie nieskuteczne tylko w stopniu, w jakim jest nieważne, niedozwolone lub niewykonalne, bez wpływu na ważność pozostałych postanowień ogólnych warunków sprzedaży oraz bez wpływu na ważność lub wykonalność tego postanowienia w innej jurysdykcji. W miejsce kwestionowanych czy unieważnionych postanowień wchodzą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

2. Sprzedawca może dokonać przeniesienia wszystkich praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży Towarów na rzecz podmiotu trzeciego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.